Symaskine, Riccar diamant 812

545 kr. 17. maj kl. 18.21