Symaskine, Husqvarna 62 30

150 kr. 17. maj kl. 8.07