Skiferfliser, b: 30 l: 30, 21

200 kr. 18. november kl. 15.30