Plasma, Sony, KE-42M1 WEGA

500 kr. 21. november kl. 18.52