PA system, Thornton SB4200

1.000 kr. 15. januar kl. 17.35