Militær, KOMPAS P 10

3.500 kr. 29. januar kl. 17.12