Keramik, Vase, L. Hjorth. Thora Hjorth. Hans Adolph Hjorth.

550 kr.