Keramik, palshus elefant , palshus keramik

995 kr.