Keramik, Keramik-kande fra West-Germany

75 kr. 16. maj kl. 22.17