Keramik, Kande 15,5 cm, Løvemose

125 kr. 21. november kl. 12.03