Kaloriferfyr, Dantherm KA12/20

5.500 kr. 8. maj kl. 22.30