Kabe Royal FK 630 KS, 2017, 4 sengepladser

405.999 kr. 5. januar kl. 20.08