Kabe Royal 600 GLE KS B8, 2021, kg egenvægt 1658

474.790 kr. 29. maj kl. 10.15