IP telefon, Snom, 870

400 kr. 4. januar kl. 17.25