Honda, Honda CX 500 C, ccm 500

39.800 kr. 9. november kl. 13.30