Hængevitrine, b: 100 d: 28 h: 90

2.000 kr. 19. maj kl. 17.01