Glat dør, træ, b: 99 h: 208

1.000 kr. 18. maj kl. 10.14