Bordovn Knau KO31CB, b: 52 d: 31 h: 33

500 kr. 14. marts kl. 9.00