Bavaria, årg. 2012, 32 fod

550.000 kr. 9. maj kl. 16.46