AM/FM radio, Tivoli, Model One

300 kr. 10. november kl. 15.56