Akvarium, 520 liter, b: 160 d: 55 h: 61

2.700 kr. 16. maj kl. 18.20