Akvarium, 50 liter, b: 45 d: 36 h: 31

1.000 kr. 17. maj kl. 9.04