Akvarium, 360 liter, b: 130 d: 50 h: 55

2.000 kr. 19. januar kl. 11.39