Akvarium, 350 liter, b: 121 d: 51 h: 66

3.100 kr. 17. maj kl. 7.41