Akvarium, 250 liter, b: 50 d: 50 h: 250

1.200 kr. 17. maj kl. 10.12