Akvarium, 200 liter, b: 100 d: 40 h: 50

2.500 kr. 17. maj kl. 11.07