Akvarel, Hannah Bindesbøl, motiv: Landskab

1.000 kr.