2012 - Kabe Royal 610 D XL XV 2 KS -- 199.900 kr

199.900 kr.