2008 - Kabe Smaragd XL KS -- 119.900 kr

119.900 kr.